Blodprov kan upptäcka tidig cancer

En forskargrupp på Johns Hopkins University i Baltimore har testat en metod som kan upptäcka åtta vanliga former av cancer.

Provet söker efter mutationer, som ofta uppstår i samband med cancer. Proverna har gjorts på över 1.000 patienter med cancer i bl.a. äggstockar, lever och mage som inte spridit sig. Över 70 procent av cancern hittades.

Cancer blood test ‘enormously exciting’ (BBC) 

Stora kunskapsluckor kring äggstockscancer

Trots att äggstockscancer är en av de dödligaste cancerformerna får inte denna cancer samma uppmärksamhet som annan cancer och många kvinnor inte rätt behandling. Det visar en ny rapport från the Institute of Medicine.

I USA diagnosticeras mer än 21.000 kvinnor varje år och 14.000 avlider. Femårsöverlevnaden är mindre än 46 procent. Detta beror på att symtomen är vaga och kvinnorna därför ofta inte söker hjälp i tid.

Nyligen visade forskning att många fall av äggstockscancer börjar i vävnaden bredvid äggstocken, i äggledaren, och sedan sprider sig till äggstocken. Men mer forskning behövs för att förstå hur alla former av äggstockscancer uppstår, vilka kvinnor som löper störst risk att drabbas och vilka behandlingsmetoder som är mest effektiva.

Ovarian Cancer Still Gets Shortchanged  (NBC News)
Ovarian Cancers: Evolving Paradigms in Research and Care (Institute of Medicine)

 

Borttagande av äggledare minskar risken kraftigt

Studier av högriskpopulationer (BRCA-bärare) har de senaste åren ändrat synen på var äggstockscancer uppstår. Forskarna har upptäckt förstadier i äggledarna och man tror därför att äggstockscancer uppstår oftast utanför äggstockarna. Nu finns vetenskaplig evidens som visar att den vanligaste formen, höggradig serös ovarialcancer, uppstår i äggledarna, medan de mer ovanliga formerna endometrioid och klarcellig ovarialcancer uppstår i livmodern.

En studie gjord av bl.a. Henrik Falconer, docent och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, visar att kvinnor som opererar bort båda äggledarna får en kraftigt minskad risk för äggstockscancer.

Läs mer (Nätverket för gynekologisk cancer)

Screening kan minska dödlighet

Tidigare studier har inte gett något stöd för allmän screening för äggstockscancer. Men nu antyder den hittills största studien att screening kan minska dödligheten på längre sikt.

Många fall av äggstockscancer diagnostiseras sent och får därför en sämre prognos. Det har diskuterats om allmän screening skulle kunna leda till att fler fall hittas tidigare och förhoppningsvis även minska dödligheten. Men det har hittills inte funnits några tydliga belägg för det. Men den nya studien, som publicerats i Lancet, antyder att det kan finnas en viss överlevnadsfördel med allmän screening varje år.

Läs mer (länk till Dagens Medicin)

Infertilitet och äggstockscancer

Infertila kvinnor kan löpa en större risk att få äggstockscancer. Det rapporterade en grupp forskare från University College London idag.

En studie bland en stor grupp kvinnor som fick fertilitetshjälp i Storbritannien 1991-2010 visar att dessa kvinnor hade 60 procent större risk att drabbas av denna cancer. Även kvinnor med endometrios löpte stor risk. Kvinnor som aldrig fick barn var i största riskzonen. Däremot ökade inte antalet behandlingar risken, vilket kan tyda på att det inte är behandlingen i sig som ökar risken utan den underliggande infertiliteten.

Läs mer (NBC News)

Hormonernas betydelse för olika typer av äggstockscancer

Cancer i äggstockarna är inte en sjukdom utan ska ses som flera olika typer av sjukdomar utgående från äggstockarna. Olika hormoner har varierande betydelse vid olika typer av äggstockscancer. Detta konstaterar Helena Schock i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet.

Läs mer på Forskning.se

Hormone concentrations during pregnancy and maternal risk of epithelial ovarian cancer

Borttagande av äggledare minskar risk för ovarialcancer

En ny studie visar att kvinnor som genomgått bilateral salpingektomi löper en kraftigt minskad risk för ovarialcancer. Det stärker teorin att sjukdomen främst uppstår i äggledarna. Författarna menar att kirurgiskt borttagande av äggledarna kan utgöra ett alternativ till att ta bort både äggledare och äggstockar, vilket är det idag rådande ingreppet för kvinnor med BRCA-mutationer. Studien kan komma att ligga till grund för att rekommendera salpingektomi vid hysterektomi på benign indikation. Huruvida salpingektomi kan användas för att minska risken för ovarialcancer bland kvinnor i allmänhet är emellertid osäkert.

Läs mer (Läkartidningen)

Salpingectomy as a Potential Ovarian Cancer Risk-Reducing Procedure (Paperity)

 

Kvinnor som tagit hormonersättning fick oftare äggstockscancer

I den hittills största genomgången på området har forskare funnit en koppling mellan användning av hormonersättning – även under en kortare period kring klimakteriet – och en ökad risk för cancer i äggstockarna. Slutsatsen baseras på en sammanställning av 52 epidemiologiska studier där runt hälften av deltagarna som fått äggstockscancer efter menopaus hade använt hormonersättning.

Läs mer på Dagens Medicin

Läs abstract till studien

HRT ‘increases ovarian cancer risk’ (BBC News Health)

Gyncancerdagarna 2014

Under föreläsningarna på årets Gyncancerdagar berättade man bland annat att förbättrade operationsmetoder för äggstockscancer gjort att 5-årsöverlevnaden för patienter med äggstockscancer ökat. Man talade även om vikten av att starta cellgiftsbehandlingen snabbt efter operationen.

Ragnar Hultborn, Professor emeritus, Sahlgrenska Akademin, berättade om strålterapi vid äggstockscancer med hjälp av målstyrda drönare. Även efter noggrant kirurgiskt avlägsnade av synliga äggstocktumörer i buken, kan små icke-synliga tumörer vara kvar. Därför får opererade patienter cellgifter via blodet. Men även efter lyckad kirurgi och cellgiftsbehandling återfaller majoriteten inom några år. Detta beror sannolikt på att små, ej blodförsörjda, tumörer undkommer cellgifter som ges via blodbanan. Ragnars forskningsgrupp jobbar med en ny metod, radioimmunoterai, där en antikropp som är bärare av ett radioaktivt ämne, söker upp tumörceller för att uppnå en lokal strålbehandling.

Läs mer

Ny upptäckt om resistens mot kemoterapi

Forskare vid Georgia State University har funnit ett sätt att hämma enzymer som kan leda till bättre resultat vid kemoterapi.

Enligt Dr Susanna Greer beror den höga dödligheten vid äggstockscancer till stor del på utvecklingen av resistens mot cellgifter.  Att förstå de molekylära och genetiska mekanismer som driver utvecklingen av kemoresistens kan man få fram bättre behandlingsmetoder.

Läs mer

 

Oregelbundna menstrationer ökar risken

Långvariga ( > 35 dagar ) eller uteblivna menstrationscykler förknippas med en två-faldig ökning av äggstockscancer och mer än en tre-faldig ökning av risken för dödlig äggstockscancer. Detta enligt till en 50-årig prospektiv uppföljning av 14.403 kvinnor. Resultaten presenterades nyligen vid American Association for Cancer Research årliga möte.

Sammantaget hade 13 % av kvinnorna en historik av oregelbundna menstruationer, vilket förknippades med en 37 % ökad risk för äggstockscancer och en mer än dubbelt så stor risk för dödlig äggstockscancer.

Läs mer om resultatet här

Fysisk aktivitet minskar risken för mortalitet

Forskare har funnit att kraftig fysisk aktivitet före diagnos av äggstockscancer kan kopplas till lägre risk att avlida i äggstockscancer.

Deltagarna var 600 kvinnor med diagnosen primär äggstockscancer. Exponeringsdata, inklusive uppmätt längd och vikt och rapporterad fysisk aktivitet användes vid analysen. Forskarna undersökte sambandet mellan BMI, fysisk aktivitet och dödlighet. Intensiv fysisk aktivitet var associerad med 26 % lägre risk för äggstockscancer och 24 % lägre risk för mortalitet jämfört med utebliven intensiv fysisk aktivitet. BMI var dock inte associerat med dödlighet.

Läs Abstract här

 

Fynd av fusionsgen kan leda till bättre screening

Forskare vid Baylor College of Medicine har hittat en ”fusionsgen” som finns hos 20 % av alla patienter med högkvalitativ seriös äggstockscancer .

HG-SC är den vanligaste subtyp av äggstockscancer. Det är en form av äggstockscancer som ofta upptäcks på sent stadium. Resultatet är viktigt då det kan leda till bättre screeningmetoder för att upptäcka äggstockscancer.

Läs Abstract här